Strana 1 od 5 12345 PoslednjaPoslednja
Rezultati 1 do 12 od 60

Tema: Kod 95 u Srbiji

 1. #1
  Član od
  01.08.2017
  Lokacija
  selo
  Garaža
  Fiat Stilo 1.9 JTD
  Poruke
  211

  Kod 95 u Srbiji

  Najzad su u zakon uveli obaveznu licencu za vozače, sertifikat o stručnoj kompetentnosti tj CPC Certificate of Professional Competence.
  Član 203 ZOBS-a definiše taj deo

  10. Lica kojima je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, odnosno koja obavljaju javni prevoz - profesionalni vozači

  Član 203

  Vozač motornog vozila, odnosno skupa vozila, kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, kada upravlja vozilom, odnosno skupom vozila kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E, za obavljanje poslova profesionalnog vozača mora imati stečenu početnu kvalifikaciju, odnosno periodičnu obuku, osim ukoliko upravlja:

  1) vojnim vozilima, vatrogasnim ili vozilima policije,

  2) vozilima čija konstruktivna brzina ne prelazi 45 km/h,

  3) vozilima koja se koriste u vanrednim situacijama ili akcijama spašavanja,

  4) vozilima čije se karakteristike ispituju na putu u cilju tehničkog razvoja, popravke ili održavanja, kao i novih ili prepravljenih vozila koja još nisu puštena u saobraćaj,

  5) vozilima koja se koriste za osposobljavanje kandidata za vozače ili za obuku za sticanje početne kvalifikacije, odnosno periodične obuke,

  6) vozilima čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 7,5 t, odnosno koja osim sedišta za vozača imaju više od 8, a najviše 16 sedišta i čija najveća dužina ne prelazi 8 m, kad obavlja prevoz za sopstvene potrebe,

  7) vozilima koja prevoze materijal ili opremu koju vozač koristi u svrhu obavljanja njegovog osnovnog zanimanja, pod uslovom da upravljanje vozilom nije osnovno zanimanje vozača.

  Vozač koji stiče početnu kvalifikaciju, mora da ispunjava sledeće uslove:

  1) da ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilima neke od kategorija navedenih u stavu 1. ovog člana,

  2) da je završio propisanu obuku,

  3) da je položio stručni ispit.

  Izuzetno od uslova propisanih u stavu 2. tač. 2) i 3) ovog člana, početna kvalifikacija se priznaje:

  1) vozaču koji je stekao pravo na upravljanje vozilima neke od kategorija iz stava 1. ovog člana, pre dana stupanja na snagu propisa iz stava 10. ovog člana,

  2) vozaču koji, najkasnije u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu propisa iz stava 10. ovog člana, stekne pravo na upravljanje vozilima neke od kategorija iz stava 1. ovog člana i

  3) licu koje ima diplomu za obrazovni profil vozač motornih vozila i koje u toku školovanja odsluša sadržaj iz nastavnih planova i programa i položi završni ispit za obrazovni profil vozač motornih vozila.

  Stručni ispit za sticanje početne kvalifikacije sprovodi Agencija.

  Vozaču koji ispuni uslove iz st. 2. i 3. ovog člana izdaje se sertifikat o stručnoj kompetentnosti kojim se potvrđuje početna kvalifikacija (u daljem tekstu: početni CPC).

  Periodična obuka sastoji se od obaveznih seminara unapređenja znanja u trajanju od najmanje 35 sati, u periodu od pet godina.

  Vozaču koji završi periodičnu obuku izdaje se sertifikat o stručnoj kompetentnosti kojim se potvrđuje periodična obuka (u daljem tekstu: periodični CPC).

  Na zahtev vozača, nadležni organi izdaju vozaču kvalifikacionu karticu vozača (u daljem tekstu: Kartica) i upisuju međunarodni kôd "95" u vozačku dozvolu, na osnovu početnog ili periodičnog CPC. Kartica i međunarodni kôd "95" upisan u vozačku dozvolu imaju rok važenja od pet godina.

  Tokom upravljanja vozilom, vozač iz stava 1. ovog člana mora kod sebe imati sopstvenu Karticu ili međunarodni kôd "95" upisan u vozačku dozvolu.

  Bliže uslove o načinu sticanja i izdavanja početnog i periodičnog CPC, Kartici, programu i načinu sprovođenja obuke za sticanje početne kvalifikacije i periodične obuke, način polaganja stručnog ispita, uslove koje mora da ispuni ispitna komisija za polaganje stručnog ispita, izgledu i sadržaju obrasca CPC i Kartice, vođenju, rokovima i načinu čuvanja evidencije donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja, na predlog Agencije.

  Privredno društvo ili drugo pravno lice, odnosno preduzetnik, dužni su da obezbede da poslove vozača iz stava 1. ovog člana obavljaju vozači koji poseduju Karticu ili upisan međunarodni kôd "95" u vozačku dozvolu.

  CPC i Karticu izdaje i oduzima Agencija i vodi registar vozača u elektronskom obliku. CPC se izdaje na zaštićenom obrascu i sadrži podatke: ime i prezime, datum i mesto rođenja, datum izdavanja i rok važenja, broj/serijski CPC. Kvalifikaciona kartica izdaje se na zaštićenom obrascu i sadrži podatke: ime i prezime, datum i mesto rođenja, datum izdavanja kartice, rok važenja kartice, izdavalac kartice, broj/serijski broj kartice, svojeručni potpis, prebivalište, kategorija vozila, fotografija. Rok čuvanja evidencija o izdatim CPC i karticama je sedam godina.

  Registar vozača u elektronskom obliku sadrži evidencije o stručnom ispitu, izdatim i obnovljenim CPC i kvalifikacionim karticama.

  Registar vozača sadrži podatke: redni broj, ime (ime jednog roditelja), prezime i JMBG, datum i mesto rođenja, adresa stanovanja, prebivalište, datum i mesto polaganja stručnog ispita, broj i datum izdavanja uverenja o položenom ispitu, broj, kategorije i rok važenja vozačke dozvole, broj/serijski broj CPC i kvalifikacione kartice, datum izdavanja CPC i kvalifikacione kartice, rubriku za napomenu, svojeručni potpis, fotografija, elektronska adresa, broj kontakt telefona.

  Agencija obavlja poslove iz st. 4. i 12. ovog člana kao poverene.

 2. #2
  Član od
  01.08.2017
  Lokacija
  selo
  Garaža
  Fiat Stilo 1.9 JTD
  Poruke
  211
  Član 204


  Obuku za sticanje početne kvalifikacije i periodičnu obuku vozača sprovodi pravno lice, koje ispunjava propisane uslove i koje za to dobije dozvolu od Agencije.


  Dozvola iz stava 1. ovog člana je javna isprava (rešenje) koju izdaje Agencija sa rokom važenja od pet godina.


  Pravno lice iz stava 1. ovog člana sprovodi obuku za sticanje početne kvalifikacije i periodičnu obuku na propisan način i u skladu sa propisanim programom iz člana 203. stav 10. ovog zakona.


  Pravno lice iz stava 1. ovog člana mora da ispunjava sledeće opšte uslove:


  1) da ima saglasnost Agencije na sadržaj nastavnih planova i programa za sprovođenje obuke,


  2) da ima odgovarajuće stručne kadrove, sertifikovane od strane Agencije, prostor, opremu i nastavna sredstva,


  3) da ima informacionu opremu koja omogućava efikasno povezivanje pravnog lica, odnosno njegovog ogranka sa Agencijom, radi dostavljanja propisanih podataka.


  Agencija može rešenjem privremeno oduzeti dozvolu pravnom licu iz stava 1. ovog člana, na period ne duži od tri meseca, ako, prilikom provere ispunjenosti uslova iz stava 4. ovog člana, utvrdi da je pravno lice prestalo da ispunjava te uslove.


  Pravno lice iz stava 1. ovog člana, kome je privremeno oduzeta dozvola, može nastaviti sa radom tek kada otkloni nedostatke i za to dobije saglasnost Agencije.


  Pravnom licu iz stava 1. ovog člana, kome je privremeno oduzeta dozvola i koje u periodu do tri meseca nije otklonilo nedostatke utvrđene prilikom provere ispunjenosti uslova, Agencija oduzima dozvolu.


  Pravnom licu iz stava 1. ovog člana, Agencija može oduzeti dozvolu na lični zahtev.


  Ukoliko je pravnom licu, do datuma podnošenja zahteva za izdavanje dozvole iz stava 1. ovog člana, dozvola oduzimana više od dva puta za poslednjih 10 godina, dozvola se neće izdati.


  Nakon sprovedene obuke za sticanje početnog CPC ili sprovedene periodične obuke na obaveznim seminarima unapređenja znanja za sticanje periodičnog CPC, pravno lice iz stava 1. ovog člana izdaje Potvrdu o završenoj obuci za sticanje početne kvalifikacije ili Potvrdu o završenoj periodičnoj obuci na obaveznim seminarima unapređenja znanja.


  Bliže uslove koje mora da ispunjava pravno lice iz stava 1. ovog člana, način utvrđivanja ispunjenosti uslova, izgled i sadržaj zahteva za izdavanje, produženje i izmenu dozvole, vršenje stručnog nadzora, uslove koje moraju da ispune izvođači sadržaja obuke za sticanje početne kvalifikacije i periodične obuke, izgled i sadržaj Potvrde o završenoj obuci za sticanje početne kvalifikacije ili Potvrde o završenoj periodičnoj obuci na obaveznim seminarima unapređenja znanja, način vođenja obuke i način vođenja evidencija o obukama, propisuje ministar nadležan za poslove saobraćaja, na predlog Agencije. Potvrde iz ovog stava sadrže sledeće podatke: ime (ime jednog roditelja), prezime i JMBG, adresa i mesto stanovanja, prebivalište, broj potvrde, datum i mesto izdavanja potvrde, potpis izdavaoca potvrde.


  Srednje stručne škole, koje obrazuju lica za obrazovni profil vozač motornog vozila, moraju da ispunjavaju uslove iz stava 11. ovog člana i dužne su da u nastavne planove i programe i završni ispit za obrazovni profil vozač motornog vozila ugrade najmanje sadržaj iz stava 11. ovog člana.


  Agencija vodi registar pravnih lica u elektronskom obliku koji sadrži podatke: poslovno ime, matični broj, adresu sedišta, ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu, datum dobijanja dozvole, elektronska adresa (e-mail) i broj kontakt telefona pravnog lica.


  Registar obuka vozača sadrži evidencije o obaveznoj obuci i obaveznim seminarima unapređenja znanja na periodičnoj obuci.


  Registar obuke vozača sadrži podatke: redni broj, ime (ime jednog roditelja), prezime i JMBG vozača, datum i mesto rođenja vozača, adresa stanovanja, prebivalište, datum i mesto pohađanja obavezne obuke, vrsta obuke, broj i datum izdavanja potvrde o završenoj obaveznoj obuci, broj i datum izdavanja potvrde o odslušanom obaveznom seminaru unapređenja znanja, izdavalac potvrde, rubrika za napomenu, svojeručni potpis, fotografija, elektronska adresa, broj kontakt telefona vozača, ime izvođača sadržaja obuke (ime jednog roditelja), prezime i JMBG izvođača sadržaja obuke, elektronska adresa i broj kontakt telefona izvođača nastave.


  Agencija obavlja poslove iz st. 1, 5, 6, 7. i 8. ovog člana kao poverene.

 3. #3
  Član od
  01.08.2017
  Lokacija
  selo
  Garaža
  Fiat Stilo 1.9 JTD
  Poruke
  211
  XXII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


  Član 339


  Vlada će obrazovati Telo za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima i imenovati članove Tela u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.


  Član 340


  Vlada će obrazovati Agenciju za bezbednost saobraćaja najkasnije u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.


  Agencija će u roku od dva meseca predložiti nadležnom ministarstvu sledeće podzakonske akte:


  2) na osnovu člana 203. ovog zakona o utvrđivanju ispunjenosti uslova za izdavanje dozvola za obavljanje poslova profesionalnog vozača (CPC),


  3) na osnovu člana 204. ovog zakona, o uslovima koje mora da ispunjava pravno lice koje vrši obuku i proveru znanja za sticanje dozvole za obavljanje poslova profesionalnog vozača (CPC), kao i o obuci, načinu sprovođenja ispita i načinu vođenja evidencija,


  Član 342


  Bliže propise za sprovođenje ovog zakona donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja u roku od šest meseci:


  17) na osnovu člana 203. stava 6. ovog zakona, o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za izdavanje dozvola za obavljanje poslova profesionalnog vozača (CPC), na predlog Agencije,


  18) na osnovu člana 204. ovog zakona, o programu obuke i seminara unapređenja znanja, načinu polaganja ispita, izgledu i sadržaju obrasca dozvole za obavljanje poslova profesionalnog vozača (CPC), i uverenju o uspešno završenoj proveri znanja za obavljanje poslova vozača, na predlog Agencije,


  Član 348


  Danom početka primene ovog zakona prestaje da važe Zakon o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni list SFRJ", br 50/88, 63/88, 80/89, 29/90 i 11/91, "Službeni list SRJ", br. 34/92, 13/93, 24/94, 41/94, 28/96 i 3/02), osim u pogledu sledećih članova (koji se primenjuju do donošenja podzakonskih akata iz čl. 341, 342, 343, 344. i 345. ovog zakona):


  1) čl. 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205. i 206,

 4. #4
  Član od
  01.08.2017
  Lokacija
  selo
  Garaža
  Fiat Stilo 1.9 JTD
  Poruke
  211
  I kaznene odredbe

  7. Prekršajne kazne za pravno lice


  Član 326


  Novčanom kaznom u iznosu od 60.000 do 800.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice koje postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:


  32) člana 203. stav 10,
  to bi trebalo da bude ovo
  Privredno društvo ili drugo pravno lice, odnosno preduzetnik, dužni su da obezbede da poslove vozača iz stava 1. ovog člana obavljaju vozači koji poseduju Karticu ili upisan međunarodni kôd "95" u vozačku dozvolu.


  8. Prekršajne kazne za preduzetnike


  Član 328


  Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik koji postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:


  25) člana 203. stav 10,


  Privredno društvo ili drugo pravno lice, odnosno preduzetnik, dužni su da obezbede da poslove vozača iz stava 1. ovog člana obavljaju vozači koji poseduju Karticu ili upisan međunarodni kôd "95" u vozačku dozvolu.

 5. #5
  Član od
  01.08.2017
  Lokacija
  selo
  Garaža
  Fiat Stilo 1.9 JTD
  Poruke
  211
  I kaznene za vozača

  Član 331


  Novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 40.000 dinara ili kaznom zatvora u trajanju do 30 dana kazniće se za prekršaj lice koje postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:


  Vozač motornog vozila, odnosno skupa vozila, kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, kada upravlja vozilom, odnosno skupom vozila kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E, za obavljanje poslova profesionalnog vozača mora imati stečenu početnu kvalifikaciju, odnosno periodičnu obuku,

 6. #6
  Član od
  03.06.2011
  Lokacija
  Srbija
  Garaža
  karuce
  Poruke
  560
  More manite kazne nego vadite CPC setrtifikate i licence koje su za =6.080,00 ravne poklonu svim vozacima od strane drzave obzirom da ce od prvog dana naredne godine , iste biti obavezne za sve prof.vozace u Srbiji.Naravno da ce shodno obuci koja ce od 01.01.2020. godine biti obavezna za sve one koji budu potrazivali CPC sertifikat i licencu, sve to biti verovatno i primereno skuplje imajuci u vidu kakve su cene za dobijanje CPC sertifikata u susednim zapadnim drzavama.Licno mislim da ce biti prilicno skuplje, da ce obuka trajati nekoliko dana, da ce biti obaveznog polaganja teoretskog i praklticnog dela ispita i da ce sve to morati da plati onaj ko trazi zahtev.Naravno da je moguce da to sve plati i firma u kojoj je vozac zaposlen sto je biti vrlo tesko obzirom obzirom na stav domacih poslodavaca, kao i na cinjenicu da CPC sertifikat i licenca glase na vozaca a ne na uplatioca sredstava?Zato je verujem puno bolje da sve to sto sada samo pretpostavljam(o), bolje preduprediti kada se vec pruza takva mogucnost zakljucno sa 28.12.2019. godine.Ko razume shvatice a svakome na volju i izbor.

  P.S. Malo pomoci za one koje to zanima: nas domaci CPC sertifikat i licenca koja se potom dobije kao dokaz o strucnoj kometentnosti vozaca, potpuno je identican i pravno validan kao i svi ostali CPC sertifikati u bilo kojoj zemlji EU.
  Ogromna vecina vozaca nazalost ne zna da je CPC sertifikat ispravan i pravi naziv za COD95 koji je odomaceni termin medju vozacima verovatno zato sto je tako lakse upamtiti ne vidim sta drugo moze da bude, odnosno ista vecina vozaca tretira cod95 kao nesto vise u odnosu na CPC sertifikat pa se cesto moze videti kako tvrde da to nije isto itd.itt.Ovde se jos uvek mnogo toga zasniva na rekla kazala informacijama koje narocito u ovom poslu postaju vaznije utemeljenje od zakonskih propisa.Strasno.Rek'o mi covek, cuo sam od kolege, znam coveka itd.itd. ma provereno 100% jeste nase tuzno i pogresno utemeljenje za mnogo toga u ovoj profesiji koja je upravo i zbog takvih gluposti tu gde nazalost jeste danas.Uzgred, svi CPC sertifikati iliti cod95 moraju biti jednaki i usaglaseni sa istom direktivnom EU te se po tome ni ovaj tzv.domaci srpski CPC sertifikat - cod95 , ni po cemu ne sme niti moze razlikovati od nemackog, francuskog, belgijskog, slovenackog ili bilo kog' drugog CPC sertifikata. Pozzz.

 7. #7
  Član od
  01.08.2017
  Lokacija
  selo
  Garaža
  Fiat Stilo 1.9 JTD
  Poruke
  211
  Prvo ide zakon i obaveze posle logično i kazne. Pošto se ljudi ne obaziru ni na šta osim kazni logično je da i one tu stoje.


  Izvađeni CPC sertifikati za prevoz putnika i tereta. Pored sertifikata dobija se i kvalifikaciona kartica. Sa originalima i njihovim kopijama ide se u MUP i plaća oko 1906 dinara (tri uplatnice) navodi se zamena vozačke dozvole i pri tome se radi upis Kod-a 95 u vozačku dozvolu. Sve je manje više identično kao i u zemljama evropske unije.

  Pitanje da li je neko već menjao našu vozačku dozvolu sa upisanim kodom za nemačku , i tamo dobio sa upisanim kodom ?
  Ako jeste gde u kom gradu je vršio zamenu ?


 8. #8
  Član od
  03.06.2011
  Lokacija
  Srbija
  Garaža
  karuce
  Poruke
  560
  Sto se tice naseg CPC sertifikata i licence tu bi trebalo da je sve jasno je nema nepoznanica, a kako je sa zamenom vozacke u Nemackoj ili nekoj drugoj drzavi, to zaista ne znam no znam da necu tako nesto ni proveravati, tako da to ne mogu da komentarisem.Ono sto bih smeo da ustvrdim jeste vec sada nesumnjiva cinjenica da ce svi policijsko-kontrolni organi na putu i ovde i u EU, obavezno od nasih vozaca traziti na uvid licencu jer znaju da je nasa drzava po preporuci EU bila u obavezi da svoju zakonsku regulativu usaglasi sa propisima EU bas kada se tice CPC sertifikata i krajnji rok je mislim 28.12.2019. godine( 31.12.2019. svakako) .Bilo cije kontrolne organe nece od naredne godine zanimati ni jedan jedini razlog zasto vozac nema kod sebe vozacku licencu vec ce to resavati efikasno kao i do sada, kaznama.Uzgred, licno mislim da su nasi drzavni organi"malo" okasnili sa usaglasavanjem propisa iz te oblasti odnosno nisu na vreme obucili , sertifikovali i licencirali osoblje koje ce da vrsi strucnu obuku vozaca , pa je verujem ovaj potez sa priznavanjem kvalifikacije svima koji imaju vozacku dozovlu prof.kategorija bio jedini logican i iznudjen potez.Taj cini mi se propust vlasti je nama slucajno dobrodosao i umesto da vozaci budu srecni i zahvalni na bukvalno dobijenom poklonu, skoro svi hule, psuju drzavu kako samo otima pare od vozaca i svasta nesto ne razmisljajuci da ce od sledece godine svi ti "pametni" morati prvo na odredjeni broj sati obuke regulisano clanom 3 i 4 Pravilnika o sticanju zvanja ....., a potom i polaganje teoretskog odnosno prakticnog dela ispita.Sve to verujem neko mora da plati a taj neko ce biti vozac kome to treba jednako kao sto to cine i danas u Hr. i Slo. i cini mi se da to onda nece biti sadasnjih 50 eura nego mnogo, mnogo puta veca suma.Voleo bih da gresim.Onoliko koliko poslednjih dana vidim a i cujem od zaposlenih u dve sluzbe koje primaju zahteve, da su poslednjih dana zatrpani ogromnom kolicinom vozackih zahteva za izdavanje CPC sertifikata i licenci i da ce se cekanja na izradu istih poprilicno pomeriti na vise od 30 ili 40 dana.To govori da su se izgleda ti "pametni" malo ucutali i shvatili da ih je rekla-kazala "navigacija" odvela u pogresan smer, te da ce ipak morati da polizu sve sto su do onomad pljuvali po tom pitanju.Licno sam to na vreme resio a to savetujem i drugima.
  Izmenio/la driverxl; 17.08.2019 u 19:26.

 9. #9
  Član od
  26.08.2019
  Lokacija
  Nis
  Garaža
  Mazda
  Poruke
  5

  Sve lepo napisano

  Sve lepo napisano.Ali cista demagogija , kazite mi gde u EU priznaju nas CPC da mozemo da radimo ? Gde se u Srbiji tj u kom MUPu upisuje COD 95 u vozacku ? U sustini vazi za naseg vozaca u nasem kamionu i za nista drugo , bio u Madjarskoj julu mesecu iskidali se od smeha , tj ne vazi u Sloveniji ne vazi , sve Nemacke firme traze upisan COD 95 u vozacku. Gde se to upisuje COD 95 u Srpsku vozacku , imam i karticu i sertifikat i nisu znali da mi u MUP Nis kazu nista.

 10. #10
  Član od
  03.06.2011
  Lokacija
  Srbija
  Garaža
  karuce
  Poruke
  560
  Citirati Originalno postavljeno od vozacnis Pogledati poruku
  Sve lepo napisano.Ali cista demagogija , kazite mi gde u EU priznaju nas CPC da mozemo da radimo ? Gde se u Srbiji tj u kom MUPu upisuje COD 95 u vozacku ? U sustini vazi za naseg vozaca u nasem kamionu i za nista drugo , bio u Madjarskoj julu mesecu iskidali se od smeha , tj ne vazi u Sloveniji ne vazi , sve Nemacke firme traze upisan COD 95 u vozacku. Gde se to upisuje COD 95 u Srpsku vozacku , imam i karticu i sertifikat i nisu znali da mi u MUP Nis kazu nista.
  Gospodine vozacu, nije bas puno lepo olako i bez jakog uporista bilo sta nazivati demagogijom i to sto radnik mup-a u kome si ti bio nije znao svoj posao, ne znaci da taj posao ne znaju u drugim odelenjima mup-a po Srbiji gde sasvim normalno upisuju cod 95 u vozacku dozvolu.Primer ti je slika nase vozacke dozvole sa upisanim kodom koju je kolega iznad postavio.Nazalost tebi ocigleno ni to nije dovoljno vec odmah pljuvanje zakljuckom da je sve ovo ovde dobronamerno napisano i postavljeno, cista demagogja???Da ti odgovorim tvojim recnikom:
  Postovani vozacu, to sto si sam napisao i nama ovde pokazao a to je da su ti se u Madjarskoj smejale kolege na tu pricu, govori u prilog tome da (bez uvrede) i sam pripadas velikoj vecini rekla - kazala srpski vozaca koji sve znaju, najpametniji su i sve ono sto se tada tako hrabro popljuje medju tim pojednim "pametnim" vozacima na nekom parkingu, carini ili kafani , ima vecu snagu od bilo kog' zakona kod nas pa i sire.Ako im u potpunosti ne pripadas, nedvosmisleno je da im verujes jer si to nesumnjivo pokazao.Strasno i sta reci dalje???
  Nema dalje.
  Zato mislim da bi svako dalje pisanje i objasnjavanje bilo samo gubljenje vremena.Sa takvim stavom najbolje je da ti to lepo pocepas i bacis obzirom da su ti "kompetentni" rekli da to ne vredi nista i da to niko ne priznaje.Makar se vise nece kidati od smeha.Ziv i zdrav ti bio i srecan tebi put ma gde vozio i veruj mi na rec, krajnje je vreme da se svi zajedno uozbiljimo i pocnemo da postujemo i sebe i ovaj posao kako bi i nas vise i drugi postovali.Ko razume, shvatice.
  Izmenio/la driverxl; 26.08.2019 u 10:08.

 11. #11
  Član od
  24.10.2004
  Lokacija
  Novi Sad
  Garaža
  FIAT
  Poruke
  17.428
  Drivere bre, ne jedi se
  Ovde se piše nešto pametno, samo ne znam šta...

  https.autogas.rs

 12. #12
  Član od
  03.06.2011
  Lokacija
  Srbija
  Garaža
  karuce
  Poruke
  560
  ....u pravu si mada nekad' malcice i treba, da se ne upadne u monotoniju.

Strana 1 od 5 12345 PoslednjaPoslednja

Informacije teme

Korisnici koji pretražuju ovu temu

Trenutno je 1 korisnik(a) koji pretražuje(u) ovu temu. (Članova: 0 - Gostiju: 1)

Slične teme

 1. LDI u Srbiji
  Od milosnis1984 u forumu Ubrizgavanje gasa FSI , JTS, GDI...
  Odgovora: 1
  Posl. poruka: 28.10.2016, 19:44
 2. RX-8 i Z350 u Srbiji...
  Od Skyline GT-R u forumu Opšte diskusije o automobilima
  Odgovora: 33
  Posl. poruka: 02.09.2007, 15:06
 3. Freelance rad u Srbiji
  Od NickRP u forumu WasteGate (odušak)
  Odgovora: 24
  Posl. poruka: 10.08.2007, 12:51
 4. r.h.c.p. u srbiji??!
  Od monkey u forumu WasteGate (odušak)
  Odgovora: 5
  Posl. poruka: 12.04.2007, 01:06
 5. e ovo ima samo u srbiji
  Od civi u forumu Opšte diskusije o automobilima
  Odgovora: 32
  Posl. poruka: 18.02.2007, 05:21

Members who have read this thread in the last 5 days: 0

Ovlašćenja postavljanja

 • Vi ne možete postavljati nove teme
 • Vi ne možete postavljati odgovore
 • Vi ne možete postavljati priloge
 • Vi ne možete menjati vaše poruke
 •