Strana 12 od 12 PrvaPrva ... 2789101112
Rezultati 133 do 140 od 140

Tema: OSNOVE: Kako Radi Motor?

 1. #133
  Član od
  18.07.2008
  Lokacija
  Kos. Mitrovica
  Poruke
  401

  Re: OSNOVE: Kako Radi Motor?

  CILINDARSKA GLAVA

  Cilindarska glava (glava motora) zatvara radni prostor cilindra motora sa njegove gornje - čeone strane. U cilindarskoj glavi se nalaze usisni i izduvni kanali, kao i kod vodom hlađenih motora - odgovarajuće komore kroz koje protiče sredstvo za hlađenje. U njoj se nalaze i kanali za podmazivanje. Na njoj se postavljaju klackalice ventila sa oprugama, ventili, brizgaljka, grejač i prateći elementi, zavisno od konstrukcije motora.
  Izrađuju se od specijalnog livenog gvožđa ili od livenih lakih - aluminijumskih legura. Kod manjih četvorocilindričnih motora se odlivaju razuđena sa više tankih pregradnih zidova. kao jedan element za sve cilindre (zajednička glava), a kod većih se obično izrađuju zajednički za dva ili tri cilindra.


  Kod vazdušno hlađenih motora, cilindarska glava se odliva posebno za svaki cilindar motora, kako bi se moglo obezbediti potrebno hlađenje (glave moraju imati orebrenje za intenziviranje prenosa toplote na vazduh koji struji oko njih). Ponekad se sistem pojedinačnih glava za svaki cilindar posebno koristi i kod vodom hladenih motora (OM-400 -Dajmler - Benz).
  Cilindarska glava je po svojoj konfiguraciji složenog konstrukdjskog izgleda jer se na relativno malom prostoru nalazi mnogo ključnih elemenata, kanala za hlađenje i dr. Termički i mehanički je vrlo opterećena. Zona oko izduvnog kanala i oba sedista ventila, kao i zona oko brizgaljke treba intenzivno da se hlade da ne bi došlo do problema u radu Zbog toga se komore za hlađenje moraju izvesti blizu termički opterećenim zonama, zbog čega je glava motora
  Na slici gore prikazan je izgled jedne dlindarske glave izrađene od livenog gvožđa.
  Kada se glava izrađuje od lakih legura sedište ventila ne može biti od istog materijala s obzirom na termičko opterećenje, već se ona moraju izvesti od specijalnog čelika. Najčesće se sedišta ventila kod takvih rešenja presuju pod pritiskom u cilindarsku glavu.


  GLAVA CILINDRA

  Ventilska sedišta su konična (ugao nagiba naležuće površine može biti oko 30° a najčešće oko 45°) i širine od minimalno 2 - 2,5 mm, kako bi se moglo obezbediti hlađenje ventila - odvođenje toplote ka sedštu, odnosno ka rashladnom sredstvu u glavi motora.
  Između cilindarskog bloka i glave motora postavlja se zaptivka koja zaptiva prostor cilindra i svih komora za rashladnu tečnost, kao i mazajućih kanala koje se protežu od bloka do glave. Ako je zaptivka nekvalitetno postavljena ili oštećena ne zaptiva cilindarski prostor (ne ostvaruje se potrebna kompresija, a gasovi prodiru iz unutrašnjosti cilindra), a rashladna tečnost curi u cilindre (sprečava se rad motora) i izvan motora. To znači da bi ulje curilo iz mazajućih kanala i mešalo se sa rashladnim sredstvom. Ova zaptivka se izrađuje od različitih materijala, a najčešće od sloja azbesta postavljenog između tankih bakarnih limova, od azbestno metalnog tkiva, a rede od bakra i dr.


  KONSTRUKCIJE CILINDARSKE GLAVE U ZAVISNOSTI OD IZGLEDA KOMORE ZA SAGOREVANJE

  Komora za sagorevanje je prostor koji ograničavaju: glava cilindra, čelo klipa u svom gornjem položaju SMT icilindarska košuljica.
  Konstrukcija glave motora zavisi od: veličine i oblika kompresionog prostora, položaja i broja ventila, oblika i prečnika svećica, odnosno brizgaljki i grejača, vrste i oblika usisne i izduve grane grane, pravca, smera i protoka rashladne tečnosti koja dolazi iz bloka motora i u njega se vraća.
  Konstrukcija onog dela cilindarske glave koja svojom površinom formira – ograđuje, deo komore za sagorevanje ima bitan uticaj na tok sagorevanja, pritisak ubrizgavanja goriva, izgled i širenje fronta plamena, ,,mekoću” i ekonomičnost rada motora itd.
  U zavisnosti od lokacije komore za sagorevanje, tj. kompresionog prostora motori se dele
  - motoru sa komorom za sagorevanje na čelo klipa motora i
  - motori sa podeljenom komorom sagorevanja (jednim delom u klipu a ostali deo u cilindarskoj glavi motora).
  U zavisnosti od načina ubrizgavanja goriva i izgleda komore za sagorevanje, motori se dele na:
  - motori sa neposrednim (direktnim) ubrizgavanjem goriva u komoru za sagorevanje,
  - motore sa ubrizgavanjem goriva u predkomoru,
  - motore sa komorom povratnog dejstva,
  - motore sa vrtložnim (vihornim) komorama itd
  Prostor sagorevanja kod različitih načina ostvarenja smeša a-dilrektno ubrizgavanje (a1 MAN, a2 – SAURER a3 - MAN - M postupak), b - pretkomora (b1 - DEUTZ i dr., b2 - MWM i dr.), c - vihorna komora (c1 - RIKARDO, c2 - HERKULES, c3 - PERKINS), d - komora povratnog dejstva (d1 - AKRO kom. u glavi, d2 - AKRO komora u klipu, d3 - MWM, d4 - LANOVA) - brizgaljka, 2 - mlaz, 2' - film goriva na zidu, 3 – grejač.

  1DIREKTNO UBRIZGAVANJE GORIVA

  Cilindarska glava je najmanje konstrukcijski opterećena komora za sagorevanje kod motora sa direktnlm ubrizgavanjem goriva.Granična površina cilindarske glave koja formira deo komore za sagorevanje je uglavnom ravna, bez posebnih ulegnuća komora, a klip na čelu ima izvedene odgovarajuće komore u kojima se vrši početno burno sagorevanje goriva.
  Različiti oblici komora sa direktnim ubrizgavanjem nepodeljenih komora za sagorevanje dizel motora


  . Izgled komora kod motora sa direktnim ubrizgavanjem: A - motor SAURER - FAMOS, B -motor TORPEDO TZ-500, C - centralno postavljena brizgaljka, D - motor sa M-procesom

  Brizgaljka se kod različitih tipova motora sa direktnim ubrizgavanjem postavlja u osi cilindra ili ekscentrično u odnosu na nju. Ako je brizgaljka postavljena ekscentrično, obezbeđuje se rotacija mlaza usled rotaclje sabijenog vazduha u cilindru. Ovaj način omogućuje bolje mešanje goriva i vazduha.
  Motor; sa direktnim ubrizgavanjem goriva u prostor za sagorevanje imaju opterećenije klipove - posebno termlčkl (zbog toga što je prostor za sagorevanje smešten u njima), rade nešto "tvrđe" i uz veće "Iupanje", ali zato imaju veći korisni efekat, prostor za sagorevanje je manji.,. konst.rukclja cilindarske glave je jednostavnija. bolje startuju od drugih tipova motora i dr.
  Ovakav način ubrizgavanja primenjen je kod motara MAN, SAURER, FAMOS, FIAT, ACRO, RENAULT i dr
  Samo vas gledam ...

 2. #134
  Član od
  18.07.2008
  Lokacija
  Kos. Mitrovica
  Poruke
  401

  Re: OSNOVE: Kako Radi Motor?

  UBRIZGAVANJE GORIVA U PRETKOMORU

  Cilindarska glava motora kod kojih je primenjen sistem ubrizgavanja u pretkomoru je konstrukcijski složenija zbog toga što se u njoj nalazi i pretkomora u koju se ubrizgava gorivo iz brizgaljke. Kod nekih motora pretkomora se izvodi u cilindarskom bloku.
  Kod ovog načina ubrizgavanja potrosnja goriva je veća nego kod motora sa direktnim ubrizgavanjem, a startovanje u zimskim danima je otezano. Radi boljeg startovanja hladnog motora. u pretkomori se nalazi električni grejač koji u odredenoj meri zagreva pretkomoru.
  Prednosti sistema sa ubrizgavanjem goriva u pretkomoru ogledaju se u veoma "mekom" radu motora (bez "Iupanja"); udari od naglog paljenja su znatno manji; lakše prihvataju preopterećenje; manje su osetljivi na kvalitet goriva i dr.  Presek glave motora sa pretkomorom A-brzohodni motor, B - motor tipa DEUTZ :1 - jednomlazna brizgaljka, 2 - pretkomora, 3 - grejač

  Na slici prikazan je detalj motora sa ubrizgavanjem goriva u pretkomoru i to za brzohodni dizel-motor (A) i za motor tipa DEUTZ (B). Kod motor tipa DEUTZ, ( B), pretkomora je smeštena ekscentrično u odnosu na osu cilindra, a u primeni su i rešenja kod kojih je pretkomoria postavljena u osi sa cilindrom - centralno. Kod takvih rešenja pojavljuje se jedna nepovoljnost vezana za mogućnost smeštaja ventila, kojih obično ima četiri. Medutim, ovakva koncepcija je povoljna sa gledšta ostvarenja smeše u glavnom prostoru komore za sagorevanje.
  Ubrizgavanje u pretkomoru koriste motori sledećih proizvođača: Daimlern - Benz. Bissing Nag, Hanomag, Krupp, TAM, Humbolt-Deutz i dr.


  MOTORI SA KOMOROM POVRATNOG DEJSTVA

  Kod motora sa komorom povratnog dejstva cilindarska glava je složenije konstrukcije, s obzirom da se u njoj nalazi komora povratnog dejstva, Ovakve komore se izvode u različitim konstruktivnim vamijantama. Jedna od njih je prikazana na slici  Dizel-motor sa komorom povratnog dejstva (MAN). 1 - deo kompresionog prostora iznad klipa, 2 - prostor za sagorevanje, 3 - komora povratnog dejstva, 4 - vijak za dekompresiju, 5 - brizgaljka

  Komora povratnog dejstva po silstemu Lanova. 1 - ..komora sagorevanja, 2 -brizgaljka, 3 venti! za hladno startovanje, I i II - komora povratnog dejstva
  U taktu sabijanja vazduha, vazduh se sabija u kompresionom prostoru kojeg sačinjavaju deo prostora u cilindru - iznad klipa (1), konusni prostor u cilindarskoj glavi (2) i komora povratnog dejstva (3). Nakon ubrizgavanja goriva počinje burno sagorevanje, zbog čega je pritisak gasova u delu komore za sagorevanje (1) i (2) veći od pritiska sabijenog vazduha koji se nalazi u komori povratnog dejstva (3), te vazduh iz te komore ne može da izađe prema delu komore (2). Komore (3) i (2) su povezane otvorom veoma malog preseka.
  Kada, usled širenja - kretanja klipa nadole, pritisak u glavnom delu komore za sagorevanje opadne do nivoa koji je niži od pritiska sabijenog vazduha u komori povratnog dejstva, vazduh iz nje naglo pojuri u cilindar izazivajući snažno vrtloženje gorućih gasova. Time je obezbeđeno i potpunije sagorevanje goriva (zbog nove količine vazduha).
  Vijak (4) na komori povratnog dejstva služi za dekompresiju cilindra motora u slučajevima nekog podesavanja uređaja motora kod kojih treba ručno obrtati kolenasto vratilo.
  Prednosti i nedostaci ovakvog sistema ubrizgavanja u ovakvim komorama za sagorevanje su istovetni kao i kod motora sa pretkomorama, s tim sto je ovde startovanje hladnog motora nšsto lakše.
  Na gornjoj slici prikazana je komora povratnog dejstva Lanova (Henschel-Lanova).


  Različiti oblici podeljenih komora (u klipu i glavi cilundra motora) za sagorevanje:a-d vihorne komore, i ostale predkomore.

  Princip rada je isti kao i kod prethodne konstrukcije, pri čemu je moguće elementom (3) zatvoriti otvor između dela komore I i II tako da se smanji kompresioni prostar, odnosno da se poveća stepen kompresije motora. To se čini prilikom hladnog startovanja u cilju lakšeg pokretanja hladnog motora, jer viši stepen kompresije obezbeđuje i višu temperaturu sabijenog vazduha.


  MOTORI SA VIHORNIM KOMORAMA

  Motori sa vihornim komorama konstruisani su tako da je vihorna komora smeštena u cilindarskoj glavi. mada postoje i rešenja (motor MWM) kod kojih je vihorna komora izvedena u klipu


  Vrtložna komora motora VOMAG i BORGWARD. 1 – vrtložna komora, 2 – grejač, 3 - brizgaljka

  Kod ovih motora komora je loptastog oblika. povezana sa. cilindrom, kanalom većeg poprečnog preseka. Prilikom sabijanja vazduh tangencijalno ulazi u vihornu komoru vrtložeći se. To ima za posledicu bolje zahvatanje i mešanje sa ubrizganim raspršrnim kapljicama goriva i njegovo potpunije sagoreva
  Na ovoj i narednim slikama prikazana su rešenja, vrtložnih komora za sagorevanje, koja se primenjuju u praksi.
  Prednost sistema sa vihornim komorama je u bržem paljenju goriva, s obzirom da kod većine rešenja postoji zagrejana školjka - deo vrtložne komore koji nije direktno hlađen sredstvom za hlađenje, time je omogućeno brze i bolje isparavanje goriva.
  Ovi motori rade sa nešto manjom potrošnjom goriva nego pretkomorni motori, a sa nešto većom potrošnjom u odnosu na mot ore sa direktnim ubrizgavanjem. Manje "lupaju". mada ne rade "mekano" kao što rade motor! sa pretkomorama.
  Sistem sa vrtložnim komorama koriste motori proizvodnje BORGWARD, VOMAG, PERKINS i dr


  Vrtložna komora dizel-motora DEUTZ, koji koristi više vrsta goriva


  Vrtložna komora motora HERKULE5 (ovaj motor radi sa više vrsta goriva i spada u grupu poludizela

  KOmora za sagorevanje FIAT

  Komora sagorevanja dizel motora Dajmler Benc motora
  Poslednje 3 slike pokazuju komore sagorevanja dizel-motora koji mogu koristiti više vrsta goriva (višegorivi dizeli).
  Samo vas gledam ...

 3. #135
  Član od
  18.07.2008
  Lokacija
  Kos. Mitrovica
  Poruke
  401

  Re: OSNOVE: Kako Radi Motor?

  KARTER MOTORA

  U karteru motora (donji deo motora) nalaze se vratilo. ležajevi kolenastog vratila i bregasta osovina (u zavisnosti od konstrukcije motora bregasta osovina može biti ugrađena u bloku ili cilindarskoj glavi

  Korito kartera motora. 1 - donji poklopac bloka, 2 - gumeni čep, 3, 19,22,49,57, 78, 79, 90 - podloška, 4, 11, 16, 48, 52, 56, 76, 89 - vijak, 5 - zaptivka, 9 - korito motora, 17 - svornjak, 24, 34, 68 - navrtka, 27 - čep, 28,36, 55, 60, 71, 74, 86 - zaptivke, 33 - cev merača. za ulje, 35 - merač ulja, 47- prečistač ulja, 51- dovodna cev pumpe za ulje, 59- pumpa za ulje, 66- vijak za podešavanje pumpe, 70, 83 - cev za ulje, 73 - prelivni ventil pumpe za ulje, 84 - konusni priključak, 85 - preklopna navrtka

  U karteru motora se nalazi ulje za podmazivanje i pumpa koja to ulje potiskuje u sistem za podmazivanje pokretnih delova motora.
  Karter se sastoji iz dva dela: gornji (noseći) deo i donji deo koji se naziva poklopac ili korito. Sistem koji se naziva blok - karter čine gornji deo kartera i blok , koji se izraduju kao jedan elemenat. Takav blok - karter sistem omogućuje kruću i kompaktniju konstrukciju motora, a jeftiniji je za izradu.
  U njemu su smešteni ležajevi u kojima se oslanjaju glavni rukavci kolenastog vratila.
  Donji deo kartera (korito kartera) se izraduje livenjem od lakih metala ili presovanjem čeličnog lima. Najčešće se izrađuje sa
  spoljnim orebrenjem, čime je obezbeđena kruća konstrukcija i bolje hladenje ulja u karteru.
  Da bi se pričvrstio donji deo za gornji deo kartera, između naležućih površina postavlja se zaptivka, koja se zatim priteže vijcima.
  Na gornjem delu kartera nalaze se dve kućice. Na zadnjoj strani je kućica za smeštaj zamajca, a na prednjoj strani je kućica ,- za smeštaj razvodnih zupčanika. Kućice se prave iz jednog dela sa karterom ili zasebno. Ako se prave odvojeno od kartera, zavrtnjima se pričvršćuju za karter.
  Na karteru se nalaze: čep za ispuštanje ulja, otvor za nalivanje ulja i otvor za postavljanje šipke merača nivoa ulja. Kod nekih rešenja na karteru nalazi se i odušak za izlaženje gasova i pare.
  Korito kartera je prikazano na sa usisnim sitom i pumpom za distribuciju ulja za podmazivanje.
  U suštini, karter motora se ne kvari. Neispravnost se može javiti jedino kod najnižeg dela motora - korita kartera, koje može biti oštećeno (mehanički) zbog nailaska vozila na neku prepreku ili od udara kamena na putu. Ako je karter motora napukao, može se sanirati tako što se na naprslinu postavi čelična ploča debljine oko 3 mm, koju treba pričvrstiti za telo korita vijcima M6,a između ploče i kartera postavlja se odgovarajuća. zaptivka


  POKRETNI DELOVI MOTORA

  MOTORSKI MEHANIZAM
  Motorski mehanizam čine: klip, klipni prstenovi. klipna osovina, klipnjača, kolenasto vratilo (radilica) i zamajac sa pratećim elementima koji se mogu videti na sledecoj slici  Elementi motornog mehanizma i kolenastog vratila osmocilindričnog motora: 1.-prednji deo kolenastog vratila; 2-kaišnik; 3.-dodatak za ručno
  pokretanje; 4-osloni prsten; 5-bimetalni osloni prsten prednjeg oslonog ležaja; 6.-ležišne polušolje oslonog ležaja; 7.-ležišne polušolje klipnjače; 8.-prstenasti osigurač osovinice klipa; 9.-osovinica klipa; 10.-ležišna čaura male pesnice klipnjače; 11.-ptvor za podmazivanje osovinice klipa; 12.-mala pesnica klipnjače; 13.-klipnjača; 14.-zavrtanj velike pesnice; 15.-oznaka klipnjače; 16.-donji deo tela klipnjače; 17.-polutka velike pesnice; 18.-rukavac kolena; 19-protiv tegovi; 20.-osloni rukavac; 21.-klip; 22.-drenažni kanali za slivanje ulja;23.-greben zaptivača ulja; 24.-zavojnica za sprečavanje isticanja ulja iz motora; 25.-zaptivač; 26.-zamajac; 27.-zupčasti venac na zamajcu; 28.-nosač zaptivača; 29.-gumeni zaptivni podetač; 30.-oslona ležišna polutka; 31.-kanal za podmazivanje ležišta klipnjače; 32.-centrifugalni hvatač za prečišćavanje ulja; 33.-čep hvatača; 34.-rame kolena; 35.-polutka srednjeg oslonog ležaja; 36.-ležišna polušolja; 37.-mesingana polušolja; 38.-antifrikciona legura; 39.-polutka prdnjeg oslonog ležišta; 40.-zupčanik.

  Motorski mehanizam omogućuje da se toplotna pritisna energija goriva. dobijena sagorevanjem goriva (iz hemijske energije goriva) pretvori u mehanički rad. Potencijalna energija gorućih gasova, koja se ispoljava u vidu pritiska na čelo klipa stvara silu kojom se potiskuje klip u cilindru. Klip se u cilindru kreće, zahvaljujući sagorevanju goriva i sistemu mehanizama -pravolinijski oscilatorno. Preko osovinice klipa, sila se prenosi na klipnjaču. Jedan kraj klipnjače (u kome je uležišten leteći rukavac kolenastog vratila - velika pesnica) rotira a drugi kraj kroz koji prolazi osovinica klipa
  (mala pesnica) osciluje pravolinijski.
  Preko klipnjače sila se prenosi na leteći rukavac radilice, i zahvaljujući delovanju sile na određenom kraku stvara se obrtni moment (mehanički rad). Ova sila deluje na leteći rukavac, dok je krak ekscentrično rastojanje ose letećeg rukavca od ose glavnog rukavca radilice.
  Za ujednačavanje obrtnog momenta radilice služi zamajac. Zahvaljujući njegovoj velikoj masi. oscilatorno dejstvo sila na radilicu (a time i obrtni moment) se ujednačava. Sila na klipu nema stalnu vrednost zato što se tokom rada motora menjaju taktovi i ugao dejstva sile na radilicu.
  Samo vas gledam ...

 4. #136
  Član od
  28.06.2005
  Lokacija
  Wien-Sabac
  Garaža
  RX-8 i X-9
  Poruke
  3.179

  Re: OSNOVE: Kako Radi Motor?

  Chilla -dobri textovi samo ono sto si napisao za Wankel motor,je mozda vazilo nekada pre u izvedbi NSU-a...mnoge stvari su se promenile i sam Wankel je podosta napredovao.
  viewtopic.php?f=196&t=17683
  ovde sam samo zapocheo temu,nadam se da kad uhvatim malo vremena i da istu uspem da dovrsim do Renesisa.
  "I am a rotorhead stuck with pistons for the moment. Its killin me."

  No ROTOR no MOTOR...

 5. #137
  Član od
  18.07.2008
  Lokacija
  Kos. Mitrovica
  Poruke
  401

  Re: OSNOVE: Kako Radi Motor?

  Slazem se x9 sa tobom apsolutno ne samo kada je rec o vankel motorima vec i o ostalim tipovima,pa sam tako ovde uglavnnom pisao kao sto i naslov teme kaze o osnovama pogonskih agregata pa tako i kod drugih tipova ima dosta stvari koje su prevazidjene. Znaci hteo sam ukratko da predstavim neke osnove koje manje vise vaze i danas,a nauka i tehnika svakako napreduju!
  Samo vas gledam ...

 6. #138
  Član od
  18.07.2008
  Lokacija
  Kos. Mitrovica
  Poruke
  401

  Re: OSNOVE: Kako Radi Motor?

  KLIP

  Klip prenosi silu pritiska na klipnjaču (preko osovinice klipa), a sa klipnjače na radilicu motora, pri čemu istovremeno vrši i funkciju zatvaranja radnog prostora cilindra u kome se vrsi sagorevanje goriva.
  Uloga klipa je viseštruka:
  1 - prenosi silu pritiska od gorućih gasova na osovinicu klipa preko ušica klipa i prima na svom čelu pritisak gasnih sila,
  2 - zaptiva prostor sagorevanja i kompresioni prostor uz pomoć klipnih prstenova,
  3 - obezbeđuje usisavanje vazduha u cilindar i omogućuje njegovu kompresiju,
  4 - vrši istiskivanje produkata sagorevanja iz cilindra,
  5 - vođica je (preko osovinice klipa) maloj pesnici klipnjace
  6 - potpomaže ostvarenje bolje smeše i sagorevanje goriva (posebno oblikovanim čelom klipa) i dr.

  Klip je telo cilindričnog oblika, kojem je zbog uslova rada poprečni presek različit po visini klipa (najmanji je u ravni čela klipa).
  U hladnom stanju zazor klipa je najmanji u ravni donje ivice klipa, a najveći u ravni čela klipa.
  Klip je mehanički i termički veoma opterećen element motora. Obično je izložen dejstvu visokih temperatura (prosečna radna vrednost temperature klipova od aluminijumskih legura četvorotaktnih benzinskih motora se kreće oko 300°C) i visokom pritisku gasova, oko 50 bara i više. U zagrejanom stanju temperatura klipa nije konstantna po vi
  sini klipa (čelo klipa je najzagrejanije, a donja ivica najmanje zagrejana).
  Da bi se što brže i bolje (zbog visoke temperaturne opterećenosti) klip oslobodio velike količine toplote, i preneo je sa čela na telo (a odatle na klipne prstenove i dalje na zid cilindarske
  košuljice koja se hladi) mora imati dobru toplotnu provodljivost. Klip radi u većem temperaturnom rasponu - od hladnog stanja - kada motor počne da radi, do veoma zagrejanog stanja - kada je motor pri punom opterećenju.
  Zbog toga je klip izložen velikim temperaturnim širenjima (dilatacijama). Do većeg lupanja motora tokom rada dolazi zato što veće dilatacije zahtevaju i veće zazore između cilindra i klipa (kada je motor u hladnom stanju - na početku rada). Zbog ovih problema se pri izboru materijala za izradu klipa, biraju materijali sa manjim linearnim temperaturnim koeficijentom širenja.
  Različiti ooblici klipova

  Ako bi zazor između klipa i cilindra bio manji od neophodnog, zbog toplotnog širenja materijala (pre svega klipa) došlo bi do ,,zaribavanja” klipa u cilindru ubrzo nakon startovanja motora.
  Usled dejstva sila pritiska gorućih gasova i inercijalnih sila (pošto se klip kreće pravolinijski oscilatorno -velikim brzinama), klip je izložen i velikim mehaničkim opterećenjima.
  On je, takođe, izložen i habanju, s obzirom na njegovo intenzivno kretanje u cilindru (zbog trenja o površinu cilindra ko šuljice). pa iz tih razloga treba da bude izrađen od metala koji ima mali koeficijent trenja. veliku otpornost na habanje. kao i dobru čvrstoću na visokim temperaturama.
  Ovako složene zahteve. uz odoovmajuću ekonomičnost, najviše ispunjavaju odrcđene iegure aluminijuma. Kod nekih tipova rnotora. posebno kod starijih tipova sporohodih motora. klipovi su izrađeni od livenog gvožđa. Prednost aluminijumskih leoura se ogleda u ma1im specifičnim gustinama (manja masa pri određenoj zapremini) i dobroj toplotnoj provodljivosti. a nedostatak im je relativno velik koeficijent toplotnog širenja.
  Na slici iz prethodnog posta prikazano je jedno tipsko rešenje klipa u sklopu sa osovinicom klipa i klipnjačom. a na pethodnim slikama prikazano je nekoliko različitih konstrukcija klipova sa različitim izgledom čela klipa.
  Na cilindričnoj površini klipa nalazi se određen broj žlebova u koje se smeštaju klipni prstenovi - karike. U žlebove bliže čelu klipa, smeštaju se kompresioni klipni prstenovi koji imaju zadatak.osim zaptivanja zazora između klipa i cilindarske košuljice. i obezbeđivanje intenzivnijeg odvođenja toplote (hlađenja) čela klipa. koji je najviše termički opterećen. Pošto se toplota sa čela klipa prenosi preko klipnog prstena na cilindarsku košuljicu koja se hladi rashladnim sredstvom. poželjno je da prvi žleb bude što bliži čelu klipa.
  Razmak između žlebova klipnih prstenova ne sme biti suviše mali da ne bi došlo do lomljenja pojasa između dva susedna žleba, a usled opterećenja prilikom oscilatornog kretanja prstena u žlebu.
  Samo vas gledam ...

 7. #139
  Član od
  22.08.2010
  Lokacija
  Beograd
  Poruke
  3

  Re: OSNOVE: Kako Radi Motor?

  Hvala puno!Naucila sam dosta stvari!

 8. #140
  Član od
  17.05.2012
  Lokacija
  Kragujevac
  Poruke
  1

  Odg: OSNOVE: Kako Radi Motor?

  pozdrav ljudi
  puuuno stvari sam iskoristio u izradi svog seminarskog e sad imam par pitanja
  Moja tema je automobilski oto motori i da bi seminarski bio gotov moram da zadovoljim odredjene tacke. A to su:
  Sta pretstavlja osnovnu namenu sa specificnostima radnih uslova kod oto motora?
  koje su to osnovne tehnicko-eksplatacione karakteristike oto motora?
  koji su poznati originalni proizvodjaci?

  hvala unapred
  nadam se da ce neko odgovoriti posto se davno nije pisalo u ovoj temi

Strana 12 od 12 PrvaPrva ... 2789101112

Slične teme

 1. Peugeot 106 1.0 (1997)motor neravnomerno radi
  Od Gagi-bl u forumu Francuska
  Odgovora: 1
  Posl. poruka: 09.05.2011, 22:01
 2. Motor se muči, kao da radi na 3 cilidnra
  Od nicolas u forumu Elektro odeljenje
  Odgovora: 8
  Posl. poruka: 06.04.2009, 08:40
 3. Motor na Unu ne radi sinhronizovano....
  Od bojanchampion u forumu Italija
  Odgovora: 15
  Posl. poruka: 01.03.2009, 04:49
 4. Kako radi motor (zanimljiv klip)
  Od Krle u forumu WasteGate (odušak)
  Odgovora: 2
  Posl. poruka: 16.01.2008, 16:38

Members who have read this thread in the last 5 days: 0

Ovlašćenja postavljanja

 • Vi ne možete postavljati nove teme
 • Vi ne možete postavljati odgovore
 • Vi ne možete postavljati priloge
 • Vi ne možete menjati vaše poruke
 •