Pod opremom vozila u saobraćaju na putevima podrazumeva se:

1. rezervni točak;
2. aparat za gašenje požara;
3. znak za obeležavanje vozila zaustavljenog na kolovozu puta;
4. oprema za pružanje prve pomoći (kutija prve pomoći);
5. klinasti podmetači;
6. čekić za razbijanje stakla;
7. rezervne sijalice;
8. sigurnosni pojasevi;
9. uže ili poluga za vuču;
10. zimska oprema i
11. druga oprema.

A) Za pojedine delove opreme dajemo sledeće objašnjenje:

1. Rezervni točak

U motornim i priključnim vozilima, osim u motociklima, motornim vozilima na tri točka, traktorima, traktorskim prikolicama, prikolicama sa jednostrukom osovinom i jednoosovinskim prikolicama, autobusima za gradski i prigradski saobraćaj, trolejbusima za gradski saobraćaj i vozilima namenjenim za komunalne usluge (za pranje i čišćenje ulica, odvoz smeća i fekalija i dr.), mora postojati rezervni točak na vidnom mestu tako da ga vozač može po potrebi, koristiti.

U vezi sa gore iznetim, ukazjemo da pneumatici na vozilima moraju biti deklarisanih dimenzija od strane proizvodjača, zavisno od najveće dozvoljene brzine kretanja vozila i najveće dozvoljene mase vozila na kome su pneumatici postavljeni, a na istoj osovini vozila moraju biti jednaki po vrsti (letnji, zimski), konstrukciji (radijalni, dijagonalni i sa ukrštenim pojasevima), nosivosti i dimenzijama. Dubina šara pneumatika po obimu i širini protektora ne sme iznositi manje od 1mm za putničke automobile i kombinovana vozila, odnosno manje od 2 mm za autobuse i teretna vozila.

Na naplatku rezervnog točka ne mora se nalaziti pneumatik iste vrste i konstrukcije.

Obnovljeni pneumatici mogu se koristiti na vozilima pod uslovom da imaju deklaraciju proizvodjača ili izvodjača protektiranja.

Iz navedenog može se izvesti zaključak da na naplatku rezervnog točka mora biti pneumatik iste dimenzije i nosivosti, pa prema tome “mali rezervni točak” koji postoji u nekim vozilima ne ispunjava navedeni uslov.

2. Aparat za gašenje požara

U motornim vozilima, osim u putničkim automobilima kojima se ne vrši javni prevoz lica u saobraćaju na putevima, motociklima, motornim vozilima na tri točka i traktorima, mora postojati aparat za gašenje požara i biti postavljen na vidnom mestu tako da se u slučaju opasnosti može upotrebiti.

3. Znak za obeležavanje vozila zaustavljenog na kolovozu puta

U motornim i priključnim vozilima, osim u motociklima bez bočne prikolice, mora postojati, na vidnom mestu, poseban standardizovan znak za obeležavanje vozila zaustavljenog na kolovozu puta tako da ga vozač može po potrebi koristiti.

Po dva znaka mora biti u:

1. teretnom vozilu i autobusu – ako vuku priključno vozilo:
2. motornom vozilu koje se nalazi na začelju kolone – ako se motorna vozila kreću u organizovanoj koloni.

Ovaj znak ima oblik ravnostranog trougla, sa ivicama crvene boje čija dužina iznosi 40 cm, a širina najmanje 5 cm, gde ivice moraju biti prevučene regflektujućom materijom ili crvenom katadiopterskom optikom u širini od najmanje 2 cm ili izradjene tako da se mogu po čitavoj dužini osvetliti sopstvenim izvorom svetlosti. Znak mora da bude izradjen od čvrstog materijala i na način koji mu omogućava da stabilno stoji u vertikalnom položaju.

4. Oprema za pružanje prve pomoći (kutija prve pomoći)

U motornim vozilima, osim u motociklima radne zapremine motora do 50 cm³, mora postojati, na vidnom mestu, oprema za pružanje prve pomoći (kutija prve pomoći) tako da je vozač može po potrebi, koristiti.

Oblik, mere i sadržaj kutije prve pomoći propisan je jugoslovenskim standardom JUS H.H2.800 iz 1968. godine. Ovim standardom odredjene su dve veličine kutije prve pomoći: A – za putnička vozila (25 cm x 12 cm x 6 cm) i kamione i B - za motocikle (12 cm x 9 cm x 5 cm). Kutija mora da sadrži sledeće (u zagradi je dat broj komada kutije prve pomoći za motocikle):

- individualni prvi zavoj (12 cm x 5 m) sa jednim jastučetom (16 cm x 12 cm), broj komada 1 (-);

- idnividualni prvi zavoj (10 cm x 5 m) sa jednim jastučetom (12 cm x 10 cm), broj komada 1 (1);

- koliko zavoj (8 cm x 5 m), broj komada 2 (1);

- sterilna gaza po 1/4m pojedinačno pakovanje (80 cm x 25 cm), broj komada 2 (1);

- sterilna kompresa od gaze – pojedinačno pakovanje (20cm x 20cm), broj komada 5 (-)

- hansaplast, tosamplast ili sl. (10cm x 8cm), broj komada 5 (2);

- lepljivi flaster (1cm h 1m), broj komada 2 (1);

- trougla marama veličine 100cm x 100cm x140cm i gustoće 20 x 19, broj komada 1 (1);

- igala sigurnica, broj komada 10 (3);

- nožić za brijanje sa jahačem za paranje odijela, broj komada 1 (1);

- polovinilski rukavac, kesa (70cm x 40cm), broj komada 1 (1);

- spisak materijala i uputstvo za njegovo korišćenje izdato od JU crvenog krsta, broj komada 1 (1).

5. Klinasti podmetači

U motornim i priključnim vozilima, čija najveća dozvoljena masa prelazi 5t moraju postojati dva klinasta podmetača, na vidnom mestu, tako da ih vozač može, po potrebi, koristiti.

6. Čekić za rzbijanje stakla

Čekić za razbijanje stakla u autobusima i trolejbusima iz člana 54. stav 3. ovog pravilnika mora postojati, na vidnom mestu, tako da se u slučaju opasnosti može upotrebiti.

U vezi sa iznetim ukazujemo da je najveća dozvoljena masa zbir mase vozila i nosivosti vozila. Nosivost teretnih vozila je data u saobraćajnoj dozvoli, kod putničkih vozila i autobusa ona se dobija množenjem brojem putničkih mesta za sedenje sa 75 kg (i brojem mesta za stajanje kod autobusa koja imaju ta mesta) i dodavanjem mase prtljaga koji se može prevesti a koja je odredjena od strane proizvodjača vozila.

Čekić za razbijanje stakla moraju imati autobusi, bez pomoćnih vrata za izlaz putnika u slučaju opasnosti, sa po jednim prozorom sa obe bočne strane površine najmanje 0,8 m x 0,6m, i sa natpisom da služe za izlaz u slučaju opasnosti.

7. Rezervne sijalice

U motornim vozilima, osim u motociklu, traktoru, trolejbusu za gradski saobraćaj i autobusu za gradski i prigradski sobraćaj moraju postojati, na vidnom mestu, rezervne sijalice najmanje za polovinu sijaličnih mesta udvojenih uredjaja za osvetljavanje puta i za davanje svetlosnih znakova i po jedna sijalica za neudvojena sijalična mesta za koja je mogućna zamena samo sijalica.

Da bi se odredio potreban broj rezervnih sijalica neophodno je utvrditi broj udvojenih i neudvojenih sijaličnih mesta. Primer: vozilo koje ima dva glavna fara (1 rezervna sijalica), dva prednja poziciona svetla (1), dva prednja pokazivača pravca (1), dva bočna pokazivača pravca (1), dva zadnja pokazivača pravca (1), dva zadnja poziciona svetla (1), jedno svetlo za vožnju unazad (1), svetlo zadnje registarske oznake (1), jedno svetlo za osvetljavanje “nstrument table” (1) i jedno svetlo za unutrašnju rasvetu

9. Uže ili poluga za vuču

U putničkim automobilima i vozilima namenjenim za prevoz opasnih materija mora postojati, na vidnom mestu, uže ili poluga za vuču tih vozila, koji moraju odgovarati normativnim propisima u odgovarajućem jugoslovenskom standardu.
Ostala motorna i priključna vozila mogu imati polugu za vuču.

Članom 86. Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima posredno je odredjena dužina užeta odnosno poluge za vuču, gde je propisano da odstojanje izmedju vučnog i vučenog vozila na motorni pogon, ako se vuče užetom, mora da iznosi tri do pet metara, a ako se vuče pomoću krute veze može da iznosi i manje od tri metra. Ne postoji JU standard koji bliže odredjuje osobine užeta odnosno poluge za vuču. Iz ovog se vidi da ovaj deo opreme ne moraju imati ostale vrste vozila.

10. Zimska oprema

Pod zimskom opremom motornih i priključnih vozila, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se pneumatici za zimsku upotrebu (M+C) na pogonskim točkovima, odnosno radijalni pneumatici na svim točkovima, ili pneumatici sa letnjim profilom ako vozilo u priboru ima lance za pogonske točkove, a pod zimskom opremom autobusa i teretnih vozila podrazumeva se još i lopata.

Na napred navedenim pneumaticima dubina šara gazećeg sloja, po obimu i širini, mora iznositi najanje 4 mm.

Na vozilima se ne smeju postavljati pneumatici sa ekserima.

U vezi sa tim, ukazujemo da nije propisan vremenski period u kojem zimska oprema mora biti deo opreme vozila, te se na osnovu toga može zaključiti da je ona uvek sastavni deo. Iako, kada se kaže zimska oprema, pod tim se, najčešće, podrazumevaju lanci za sneg, oni su obavezni samo ukoliko na naplacima nisu radijalni pneumatici i ako je na njima dubina šara gazećeg sloja manja od 4 mm. Saobraćajnim znakom “lanci za sneg” (spada u grupu znakova obaveze broj II-39) je označen deo puta na kome motorna vozila osim motocikala, moraju na pogonskim točkovima imati propaisanu zimsku opremu kada je na kolovozu sneg.

B) Prekršaji u vezi opreme vozila

Članom 192. st. 1. Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima propisano je da vozila u saobraćaju na putu moraju da ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija, ukupne mase i osovinskog opterećenja, kao i da imaju ispravne porpisane uredjaje i opremu.

Za postupanje suprotno navedenom, tj. kada se u vozilu ne nalazi propisana oprema, odnosno kada je ista u neispravnom stanju citiranim Zakonom propisani su sledeći prekršaji:
Član 223.

Novčanom kaznom od 60.000 do 600.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice:

15) ako ne redi ili dozvoli da se u saobraćaju na putu uptrebljava vozilo koje nama propisane opremu ili ispravne propisane uredjaje, osim uredjaja za upravljanje, uredjaja za zaustavljanje, uredjaje za spajanje vučnog i priključnog vozila, tahografa i pneumatika;
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 3.000 do 30.000 dinara i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu.
Član 229.

Novčanom kaznom od 1.000 dinara kazniće se na licu mesta za prekršaj:

34) vozač koji u saobraćaju na putu upravlja vozilom koje nema ispravne propisane uredjaje i opremu, osim uredjaja za upravljanje, uredjaja za zaustavljanje, uredjaja za spajanje vučnog i priključnog vozila, tahografa i pneumatika;

Ako je prekršajem iz stva 1. ovog člana izazvana neposredna opasnost za drugog učesnika u saobraćaju ili prouzrokovana saobraćajna nezgoda, učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 1.600 do 16.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kojim je izazvana neposredna opasnost za drugog učesnika u saobraćaju ili prouzrokovana saobraćajna nezgoda, vozaču motornog vozila može se izreći i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 30 dana do tri meseca.

http://www.mup.sr.gov.yu/domino/mup.nsf/P24OVozilal