Evo par stvari oko uvoza i izvoza nadam se da će nekome i koristiti.

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA IZVOZ I UVOZ

Zahtev za izdavanje dozvola za uvoz/izvoz robe podnosi se Ministarstvu za ekonomske veze sa inostranstvom Republike Srbije - Sektor za politiku i režim spoljne trgovine, načelniku sektora i pomoćnik ministra Ana Blagojević, telefon 011/311-2016.

Za dalje informacije se obratiti pisarnici tel. 011/363-1280.


SADRŽAJ ZAHTEVA

Svaki zahtev treba da sadrži sledeće podatke:

- Naziv i vrsta robe;
- Tarifna oznaka;
- Količina robe (u jedinici mere);
- Vrednost robe, ukupna i jedinična, u dolarima (vrednost robe može da bude naznačena i u valuti plaćanja);
- Zemlja uvoza/izvoza robe (zemlja iz koje se roba uvozi, donosno u koju se izvozi);
- Zemlja porekla robe;
- Zemlja plaćanja;
- Način plaćanja robe;
- Rok sa realizaciju posla;


Dozvole za izvoz

- Proizvođač robe (koja se izvozi);
- Vlasnik robe (koja se izvozi);
- Inostrani kupac;

Dozvole za uvoz

- Uvoznik robe (naziv, adresa);
- Korisnik uvezene robe;
- Namena uvoza (reprodukcija, široka potrošnja, oprema);
- Inostrani isporučilac robe (firma, mesto, zemlja);

Podaci o nosiocu dozvole

Zahtev za izdavanje dozvola mora da sadrži sledeće podatke o nosiocu dozvole:

- Matični broj preduzeća;
- Adresa, mesto, ulica i broj, telefon preduzeća i osobe za kontakt, faks i e-pošta;
- Broj zaposlenih radnika
- Zahtev pored svojeručnog potpisa mora da sadrži otkucano puno ime i prezime, kao i funkciju potpisnika zahteva.

Ostalo

Ukoliko za nosioca dozvole zahtev podnosi ili podiže ovlašćeno lice, neophodno je da priloži original ovlašćenja.

U prilogu zahteva za izdavanje dozvole treba dostaviti podatke i činjenice koje su od značaja za razmatranje zahteva za izdavanje dozvole:

- Fotokopija registracije preduzeća kod Trgovačkog suda (kao dokaz da je preduzeće registrovano za obavljanje spoljnotrgovinskog poslovanja za traženi posao);
- Ugovor sa stranim partnerom, odnosno profakturu;
- Dokaz o plaćenim avansima;
- Potvrde o postojanju kapaciteta za proizvodnju, odnosno skladištenju robe koja je predmet izvoza/uvoza;

Ako je podnosiocu zahteva u prethodnom periodu bila izdata dozvola za izvoz/uvoz odnosno robe potrebno je da dostavi i dokaz o realizaciji odobrenog posla (carinska deklaracija).

Ukoliko je izvoznik/uvoznik traženu robu izvozio/uvozio u prethodnom periodu treba da navede podatke o plaćenoj carini, uvoznim dažbinama i akcizama.

ADMINISTRATIVNA TAKSA

Uz svaki zahtev treba da se priloži i dokaz o izvršenoj uplati administrativne takse.

Broj žiro računa na koji se vrši uplata je 840-742221-843-57, poziv na broj 97 50-016, svrha Rešenje Ministarstva za ekonomske veze sa inostranstvom RS.Za pojedine poslove u oblasti spoljnotrgovinskog i carinskog poslovanja plaćaju se određene administrativne takse. Administrativne takse propisane su Zakonom o republičkim administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003, 53/2004, 42/2005, 61/2005, 42/2006, 47/2007). U nastavku dajemo izvod iz tog Zakona.

Za spise i radnje u upravnim stvarima, kao i za druge spise i radnje kod institucija, državnih organa i organizacija, organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u vršenju poverenih poslova i organizacija koje vrše javna ovlašćenja (u daljem tekstu: organi), plaćaju se takse u iznosima propisanim Tarifom republičkih administrativnih taksi, koja je sastavni deo Zakona o republičkim administrativnim taksama.

Obveznik takse (u daljem tekstu: obveznik) jeste podnosilac zahteva, odnosno podneska kojim se postupak pokreće, odnosno vrši radnja propisana Tarifom.

Ako za propisanu taksu postoji više obveznika, njihova obaveza je solidarna.

Ako Tarifom nije drukčije propisano, taksena obaveza nastaje:
1) za podneske - u trenutku kada se predaju, a za zahteve date na zapisnik - kada se zapisnik sastavi;
2) za rešenja, dozvole i druge isprave - u trenutku podnošenja zahteva za njihovo izdavanje;
3) za upravne radnje - u trenutku podnošenja zahteva za izvršenje tih radnji.

Taksa se plaća u administrativnim taksenim markama (u daljem tekstu: taksene marke) jedinstvene emisije ili u novcu.

Ako je iznos takse propisane Tarifom do 10.000 dinara, taksa se plaća u taksenim markama ili u novcu.

Ako se taksa plaća u novcu, obveznik je dužan da priloži odgovarajući dokaz da je taksu platio.

Ne plaća se taksa za:

1) spise i radnje u postupcima koji se vode po službenoj dužnosti;
2) spise i radnje u postupku za povraćaj više ili pogrešno plaćenih javnih prihoda;
3) spise i radnje u postupku za ispravljanje grešaka u rešenjima, drugim ispravama i službenim evidencijama;
4) prijave za upis u matične knjige;
5) prijave i priloge uz njih za utvrđivanje javnih prihoda, spise i radnje u postupku za utvrđivanje smanjenja katastarskog prihoda zbog elementarnih nepogoda, biljnih bolesti, štetočina i drugih vanrednih događaja, kao i spise i radnje za ostvarivanje zakonom propisanih poreskih podsticaja i oslobođenja kod plaćanja javnih prihoda;
6) spise i radnje za ostvarivanje prava iz socijalnog osiguranja, društvene brige o deci, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata;
7) spise i radnje u vezi sa školovanjem učenika i studenata, stručnim usavršavanjem, odnosno prekvalifikacijom;
8) spise i radnje u vezi sa regulisanjem vojne obaveze;
9) spise i radnje u postupku za sahranjivanje;
10) podneske upućene organima za predstavke i pritužbe;
11) spise i radnje u postupku za zasnivanje radnog odnosa i ostvarivanje prava po tom osnovu;
12) podneske javnom tužilaštvu;
13) spise i radnje za koje je oslobođenje od plaćanja takse - uređeno međunarodnim ugovorom;
14) molbe za pomilovanje i odluke po tim molbama.


Vrsta podneska Tar. broj Pojedinačan iznos u din. Ukupan iznos u din.
Molbe, zahtevi i drugi podnesci 1 150 150
Davanje mišljenja o primeni republičkih propisa 1 750 750
Žalbe na rešenja o carinskim prekršajima 147/1 750 750
Žalbe na rešenja u carinsko-upravnom postupku 147/2 1210 1210
Žalbe na ostala rešenja 2 150 150
Za sva rešenja za koja nije napisana Taksa 1 i 3 150 + 300 450
Uverenja o poreklu robe EUR.1 i EUR.2 1 i 77 150 + 900 1050
Uverenje da drumsko vozilo ispunjava uslove TIR-a 1 i 80 150 + 4520 4670
Podizanje robe iz carinarnice bez Potpune dokumentacije 1 i 73 150 + 700 850
Opomena za plaćanje takse 146 150 150
Za prepis i overu po polutabaku 1 i 121 150 + 230 380
Rešenje u redovnom postupku Tar. broj Pojedinačan iznos u din. Ukupan iznos u din.
Otvaranje (preseljenje) carinskog skladišta, odnosno slobodne carinske prodavnice 1 i 72/1-1 150 + 1960 2110
Postupak aktivnog i pasivnog oplemenjivanja 1 i 72/1-3 150 + 1060 1210
Postupak prerade robe pod carinskom kontrolom 1 i 72/1-4 150 + 1060 1210
Postupak privremenog uvoza i izvoza 1 i 72/1-4a 150 + 1020 1170
Zahtev za izmenu podataka u JCI od kojih zavisi obračun dažbina 1 i 72/1-5 150 + 1060 1210
Rešenje o oslobađanju od plaćanja carine 1 i 72/1-6 150 + 1060 1210
Rešenje kojim se odobrava prevozniku da može da obavlja prevoz pod carinskim obeležjem (TIR) 1 + 72/1-7 150 + 1060 1210
Rešenje kojim Uprava carina odobrava prevozniku da može da obavlja prevoz pod (TIR) karnetom 1 i 72/1-8 150 + 540 690
Rešenje kojim se odobrava kontejner za prevoz robe pod carinskim obeležjem, shodno odredbama Prilog 4. i 5. Konvencije o kontejnerima 1 i 72/1-9 150 + 1960 2110
Ostala rešenja u redovnom carinskom postupku 1 i 72 150 + 540 690
Rešenje u skraćenom postupku Tar. broj Pojedinačan iznos u din. Ukupan iznos u din.
O određivanju Komisije za utvrđivanje car. osnovice; produženje roka privremenog smeštaja robe; Komisije po prigovoru; ostavljanje pod carinski nadzor motornih vozila i privremeno uvezenih plovnih objekata 1 i 72/3-1-5 150 + 360 510
Za tranzit od carinarnice ulaska do carinarnice izlaska (TP) - - -
Tranzit od unutrašnje carinarnice do carinarnice izlaska (TS) 1 i 72/3-7 150 + 360 510
Prenos prava vlasništva nad robom čl. 116. Carinskog zakona 1 i 72/3-7 150 + 360 510
Prethodni pregled robe; prepakivanje robe; izlazak carinskog radnika van carinarnice 1 i 72/3-7 150 + 360 510
Ostala rešenja u skraćenom postupku 1 i 72/3-7 150 + 360 510
Carinske isprave Tar. broj Pojedinačan iznos u din. Ukupan iznos u din.
Carinska isprava za prijavljivanje robe i sprovođenje carinskog nadzora nad robom (SD) 71 300 300
Odobrenje za uskladištenje pod carinskim nadzorom (JCI UV 7) 1 + 72/3-7 + 71 150 + 360 + 300 810
Za pojednostavljenu deklaraciju u carinskom postupku 1 + 72/3-7 + 73 150 + 360 + 720 1230
Za JCI kada se koristi u postupku carinjenja robe, kao i za obračun uvoznih dažbina za robu koju putnici nose sa sobom 74 240 240
Naknadno upućivanje u unutrašnju CI (TN) 1 i 72/3-7 i 76 150 + 360 + 300 810
Za tranzit od carinarnice ulaska do carinarnice izlaska (TP) 1 150 150
Za tranzit od unutrašnje carinarnice do carinarnice izlaska (TS) 1 i 72/3-7 150 + 360 510
Za tranzit od carinarnice ulaska do unutrašnje carinarnice (TD) 1 i 72/3-7 i 76 150 + 360 + 300 810
JCI izvoz ½ 74 120 120
JCI izvoz za poštanske pošiljke ½ 74 120 120
Taksa u gotovom novcu prema masi robe tar. broj 75 Tar. broj Pojedinačan iznos u din. Ukupan iznos u din.
Do 100 kg, odnosno litara, (l) 75/1-1 230 230
Preko 100 kg, (l), na svakih daljih započetih 1.000 kg, (l), do 10.000 kg, (l) 75/1-2 90 90
Za svakih daljih započetih 1.000 kg, (l), odnosno preko 10.000 kg, (l) 75/1-3 50 50
Za robu koja se ne može iskazati u kg, (l) plaća se taksa po jedinici mere 75/2 50 50


Za postupak JCI na osnovu koje se carine poštanske pošiljke za građane i za postupak po obračunu uvoznih dažbina za robu koju putnici nose sa sobom, plaća se 50% od takse iz tačke 1. tar. broja 75.

Kada se u postupku po zahtevu stranke izdaje isprava, odnosno dokument ili pismeno u više rpimeraka, za drugi i svaki sledeći primerak plaća se taksa kao za prepis, koja ne može biti veća od takse za svaki primerak. U takvom slučaju se za overu svakog drugog i sledećeg primerka JCI koji se overava po zahtevu stranke naplaćuje taksa kao za prvi primerak.

Napomena:

Taksa se uplaćuje na propisani uplatni račun budžeta Republike Srbije: 840-742221843-57 model 97.Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2008. godinu

http://rapidshare.com/files/96094673/Ca...8.pdf.html