Strana 1 od 17 12345611 ... PoslednjaPoslednja
Rezultati 1 do 12 od 202

Tema: Informacije o birokratiji: Dozvole, uvoz, registracija...

 1. #1
  Član od
  09.10.2004
  Lokacija
  NoviBGD
  Garaža
  AR 75 GT
  Poruke
  3.216

  Informacije o birokratiji: Dozvole, uvoz, registracija...

  Za teritoriju Srbije! (ne znam koliko se Crna Gora poklapa sa ovim standardima)
  *Vozacke dozvole
  Vozačku dozvolu izdaje organ unutrašnjih poslova na čijem području lice kome se izdaje dozvola ima prebivalište, a licu koje zbog zaposlenja, studiranja ili drugih opravdanih razloga boravi van mesta prebivališta duže od tri meseca može izdati organ unutrašnjih poslova na čijem području ima boravište.

  *IZDAVANJE VOZAČKE DOZVOLE
  Za B i C kategoriju potrebni dokumenti su:

  ...popunjen obrazac zahteva za izdavanje vozačke dozvole
  ...uverenje o položenom vozačkom ispitu za upravljanje motornim vozilima određene kategorije koje nije starije od dve godine
  ...uverenje o telesnoj i duševnoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom kategorije za koju se vozačka dozvola traži, koje nije starije od šest meseci
  ...dve fotografije podnosioca zahteva veličine 3,5 x 4,5 cm
  ...dokaz o uplati propisane republičke administrativne takse za izdavanje vozačke dozvole
  ...dokaz o uplati naknade za obrazac vozačke dozvole
  ...lična karta, radi utvrđivanja identiteta

  Pored navedenih dokaza, podnosilac zahteva za overu D kategorije u vozačkoj dozvoli prilaže i:
  ...dokaz da je upravljao motornim vozilima C kategorije najmanje dve godine ili dokaz da je upravljao motornim vozilima B i C kategorije najmanje tri godine

  Navedeni uslovi mogu se dokazivati potvrdom preduzeća u kome je vozač zaposlen, saobraćajnom dozvolom ako poseduje vozilo registrovano na svoje ime i drugim odgovarajućim dokazima.
  Vozačka dozvola izdaje se licu i produžava sa rokom važenja od deset godina, a licima starijim od 65 godina života sa rokom važenja od tri godine. Rok važenja vozačke dozvole računa se od dana njenog izdavanja odnosno produženja njenog važenja. Licima koja u vreme izdavanja vozačke dozvole imaju više od 55 godina života vozačka dozvola izdaje se sa rokom važenja do navršene 65 godine života, s tim da taj rok ne može biti kraći od tri godine. Izuzetno, vozačka dozvola se može izdati ili se njeno važenje može ograničiti i na rokove kraće od 10 godina, odnosno tri godine, na osnovu nalaza i mišljenja ovlašćene zdravstvene ustanove u uverenju o zdravstvenoj sposobnosti lica.

  *PRODUŽENJE VAŽENJA VOZAČKE DOZVOLE
  Važenje vozačke dozvole produžava organ unutrašnjih poslova kod koga se vozač vodi u evidenciji.

  Potrebni dokumenti su:

  ...popunjen zahtev za produženje važenja vozačke dozvole
  ...vozačka dozvola
  ...dokaz o uplati republičke administrativne takse za produženje važenja vozačke dozvole
  ...uverenje o zdravstvenoj sposobnosti vozača ako je vozačka dozvola izdata sa kraćim rokom važenja zbog nepovoljnog zdravstvenog stanja ili zato što je vozač navršio 65 godina života

  *ZAMENA INOSTRANE VOZAČKE DOZVOLE
  Stranac kome je odobreno stalno nastanjenje u SR Jugoslaviji, državljanin SR Jugoslavije koji se iz inostranstva vrati, odnosno dođe u SR Jugoslaviju da u njoj stalno ostane, kao i osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i prestavništava međunarodnih organizacija u SR Jugoslaviji, stranih trgovinskih, saobraćajnih, kulturnih i drugih predstavništava i stranih dopisništava mogu da upravljaju motornim vozilima na osnovu važeće strane vozačke dozvole za vreme od šest meseci od dana ulaska u SR Jugoslaviju.
  Navedenim licima organ unutrašnjih poslova nadležan po mestu boravka, odnosno prebivališta zameniće na njihov zahtev inostranu vozačku dozvolu za jugoslovensku vozačku dozvolu onih kategorija motornih vozila kojima imaju pravo da upravljaju bez polaganja vozačkog ispita.

  Potrebni dokumenti su:

  ...popunjen zahtev za izdavanje vozačke dozvole
  ...uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima onih kategorija za koje se vozačka dozvola traži, koje nije starije od šest meseci
  ...važeća inostrana vozačka dozvola sa prevodom overenim od strane ovlašćenog sudskog tumača ili jugoslovenskog diplomatsko-konzularnog predstavništva
  ...dve fotografije veličine 3,5 x 4,5 cm
  ...dokaz o uplati republičke administrativne takse za zamenu inostrane vozačke dozvole jugoslovenskom
  ...dokaz o uplati naknade za obrazac vozačke dozvole

  Ako zahtev za zamenu inostrane vozačke dozvole podnosi državljanin SR Jugoslavije, pored navedenih dokaza dužan je da priloži dokaz da je u zemlji u kojoj mu je izdata strana vozačka dozvola boravio duže od šest meseci (uverenje nadležnog diplomatsko-konzularnog predstavništva, potvrda inostranog organa o dužini boravka, inostrana viza, potvrda preduzeća koje je izvodilo radove u inostranstvu i sl.).
  Inostrana vozačka dozvola (osim ako se radi o licu na diplomatskoj listi) zadržava se i čuva u dosijeu vozača i vraća na njegov zahtev kada napušta teritoriju SR Jugoslavije pod uslovom da vrati jugoslovensku vozačku dozvolu koja mu je izdata u zamenu za inostranu vozačku dozvolu.

  *OVERA NOVE KATEGORIJE U VOZAČKOJ DOZVOLI

  Potrebni dokumenti su:

  ...popunjen zahtev za overu nove kategorije vozila u vozačkoj dozvoli
  ...vozačka dozvola
  ...uverenje o položenom vozačkom ispitu, koje nije starije od dve godine
  ...uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima te kategorije koje nije starije od šest meseci
  ...dokaz o uplati republičke administrativne takse

  *PROMENA PREBIVALIŠTA VOZAČA
  Vozač koji promeni prebivalište dužan je da se u roku od 30 dana od dana dolaska u novo prebivalište prijavi organu unutrašnjih poslova na čijoj teritoriji ima prebivalište radi upisa u evidenciju vozača. Potrebni dokumenti su:

  ...popunjen obrazac zahteva za izdavanje vozačke dozvole
  ...vozačka dozvola
  ...dokaz o prijavi - odjavi prebivališta (ličnu kartu)
  ...dokaz o uplati republičke administrativne takse za prijavu vozača u evidencije

  *PROMENA LIČNIH PODATAKA VOZAČA
  Vozač je dužan da organu unutrašnjih poslova koji ga vodi u svojoj evidenciji prijavi promenu ličnih podataka (imena). Potrebni dokumenti su:

  ...popunjen obrazac zahteva za izdavanje vozačke dozvole
  ...vozačka dozvola
  ...rešenje nadležnog opštinskog organa uprave po mestu prebivališta o promeni ličnog imena ili izvod iz matične knjige venčanih
  ...dokaz o uplati republičke adminstrativne takse za izdavanje vozačke dozvole
  ...dokaz o uplati naknade za obrazac vozačke dozvole

  *IZDAVANJE DUPLIKATA VOZAČKE DOZVOLE
  U slučaju gubitka, uništenja ili dotrajalosti vozačke dozvole, vozač podnosi organu unutrašnjih poslova koji ga vodi u evidenciji zahtev za izdavanje duplikata vozačke dozvole.

  Potrebni dokumenti su:

  ...popunjen obrazac zahteva za izdavanje vozačke dozvole
  ...stara vozačka dozvola, ako je zahtev podnet zbog dotrajalosti
  ...izjava kako je došlo do gubitka, uništenja ili oštećenja vozačke dozvole
  ...dokaz o uplati republičke administrativne takse za izdavanje duplikata vozačke dozvole
  ...dokaz o uplati naknade za novi obrazac vozačke dozvole

  Duplikat vozačke dozvole koji se izdaje nosi isti broj registra vozača koji je nosila ranija dozvola, a na naslovnoj strani dozvole upisuje se reč "Duplikat". Vozačka dozvola za koju je izdat duplikat ne sme se koristitu u saobraćaju.
  Uvoz vozila
  Fizička lica, domaća i strana imaju pravo na uvoz putničkog motornog vozila do tri godine starosti, uz plaćanje carine i ostalih dažbina.

  Prilikom uvoza, na granici se procenjuje vrednost vozila. Vrednost vozila se procenjuje na osnovu kataloga i ne uzima se u obzir iznos koji je unet na računu o kupovini vozila.
  Ukupne dažbine, u kumulativnom zbiru, iznose oko 45% od vrednosti vozila (carina 20% + carinska evidencija 0,5% + PDV).

  U postupku carinjenja vozila, potrebno je da uvoznik priloži sledeća dokumenta:

  ...original saobraćajnu dozvolu (ukoliko original primerak zadržava zemlja u kojoj se vozilo odjavljuje, kopija mora biti overena kod zato nadležnog organa u toj zemlji)
  ...poželjno je priložiti i vlasničku knjižicu za vozilo, ali ista nije neophodna
  ...dokaz o kupovini vozila ? faktura ili kupoprodajni ugovor (što zavisi od načina kupovine)

  Ukoliko se prilaže kupoprodajni ugovor obavezno je izvršiti overu potpisa prodavca kod za to nadležnog organa u zemlji gde je kupoprodaja izvršena. Kada se vozilo uvozi za drugo lice potrebno je priložiti carinskim organima valjano punomoćje, u tom slučaju sva dokumentacija mora da glasi na uvoznika. Vozilo se može uvesti u SRJ sa redovnim ili privremenim registarskim oznakama (ZOOL ...). Sva motorna vozila (putnička, teretna, autobusi ...) mogu se uvoziti u SRJ samo ako nisu starija od 3 godine.Ovo se odnosi i na preduzeća i na preduzetnike. Teretna motorna vozila i autobusi se mogu uvoziti samo ako je lice registrovano za obavljanje delatnosti za koju su ista osnovna sredstva (npr. prevoz putnika, autoprevoznik ...).

  Registracija vozila
  *PRVA REGISTRACIJA
  Za prvu registraciju vozila potrebna su Vam sledeća dokumenta:

  ...Dva popunjena registraciona lista sa overenim tehničkim pregledom koji ne može biti stariji od 30 dana
  ...Polisa osiguranja
  ...Lična karta
  ...Uplate

  *PRODUŽENJE REGISTRACIJE
  Za produženje registracije vozila potrebna su Vam sledeća dokumenta:

  Dva popunjena registraciona lista sa overenim tehničkim pregledom koji ne može biti stariji od 30 dana
  Polisa osiguranja
  Lična karta
  Uplate

  *ZAMENA REGISTARSKIH TABLI
  ...(u slučaju gubitka ili nestanka jedne ili obe registarske table u periodu važenja registracije)...
  Za zamenu registarskih tabli potrebna su Vam sledeća dokumenta:

  ...Dva popunjena registraciona lista
  ...Potvrda o prijavi nestanka tabli od strane nadležnog organa
  ...Saobraćajna dozvola
  ...Lična karta vlasnika
  ...Polisa osiguranja
  ...Uplate: za adm. taksu, reg. table i saobraćajnu dozvolu

  *REGISTRACIJA VOZILA KOJA DOLAZE SA DRUGOG REGISTARSKOG PODRUČJA SA TERITORIJE SRJ

  ...(bez promene vlasništva i u periodu važenja registracije)...
  Za registraciju vozila sa drugog registarskog područja potrebna su Vam sledeća dokumenta:

  ...Dva popunjena registraciona lista
  ...Saobraćajna dozvola sa konstatacijom o odjavi vozila
  ...Lična karta vlasnika
  ...Polisa osiguranja
  ...Uplate: za adm. taksu, promenu reg. tabli i saobraćajnu dozvolu

  *REGISTRACIJA VOZILA SA PODRUČJA KOSOVA I METOHIJE
  Za lica sa područja Kosova i Metohije koji borave van mesta prebivališta, nakon prijavljivanja mesta boravka zahteve za registraciju motornih i priključnih vozila podnose u Upravi saobraćajne policije, Odsek za registraciju vozila, šalter br. 3 ul. Ljermontova br. 12 A.

  *ODJAVA VOZILA
  Za odjavu vozila potrebna su Vam sledeća dokumenta:

  ...Tri popunjena registraciona lista
  ...Saobraćajna dozvola
  ...Registarske tablice
  ...Lična karta
  ...Uplate: za administrativnu taksu

  *PROMENA VLASNIKA
  ...(u periodu važenja registracije na istom registarskom području)...
  Za promenu vlasništva vozila (prenos) potrebna su Vam sledeća dokumenta:

  ...Dokument na osnovu kojeg se vrši promena - npr. ugovor o kupoprodaji (ako je prethodna registracija izvršena na drugom reg. području potrebna je odjava vozila)
  ...Dva popunjena registraciona lista
  ...Lična karta
  ...Uplate: za saobraćajnu dozvolu i administrativnu taksu
  Osiguranje
  Razlikujemo dve osnovne vrste auto-osiguranja:

  *OSIGURANJE AUTOODGOVORNOSTI - tzv. Obavezno osiguranje
  Svaki vozač je obavezan da zaključi osiguranje od automobilske odgovornosti, kako bi osiguravajuće društvo sa kojim je zaključen ugovor o "obaveznom osiguranju" umesto njega platilo štetu koju pretrpe treće osobe ako je do saobraćajne nesreće došlo njegovom krivicom.

  Dakle, kada ste Vi krivac u sudaru, prouzrokovanu štetu (ne Vašu) plaća Vaše osiguravajuće društvo.

  *OSIGURANJE AUTOKASKO - dobrovoljno (neobavezno) osiguranje
  Automobilski KASKO je dobrovoljno osiguranje vozila sa svrhom NAKNADE MATERIJALNE ŠTETE na vašem vozilu i onda kada ste vi krivac za saobraćajnu nesreću.
  Izvor: www.NSautomobili.com

 2. #2
  Član od
  24.10.2004
  Lokacija
  Republic of Konjarnik
  Garaža
  Honda Civic
  Poruke
  6.995
  Pri izdavanju duplikata vozacke dozvole potrebno je jos priloziti i potvrdu od Gradskog Sudije za Prekrsaje (Masarikova) da se ne vodi prkrsajni postupak i da su sve kazne placene.
  Kids in the back seat cause accidents, accidents in the back seat cause kids.

 3. #3
  Član od
  29.09.2004
  Lokacija
  Vrbas
  Garaža
  SAAB 9000 2.3T STANDARD :D
  Poruke
  1.724
  A gubitak saobracajne dozvole??? Kakva je tu procedura
  SAAB 9000 CSE B234R MAPTUN AERO STEG 3+ powered by BOOST & Goran ... Body Fat 98 Machine Fat 305 KS ... Lamela fact 490 Nm ...

 4. #4
  Član od
  24.10.2004
  Lokacija
  Republic of Konjarnik
  Garaža
  Honda Civic
  Poruke
  6.995
  Ista. Napises izjavu kako si je izgubio, popunis zahtev, uplatis taxu i eto nove saobracajne.
  Kids in the back seat cause accidents, accidents in the back seat cause kids.

 5. #5
  Član od
  18.05.2006
  Lokacija
  Prokuplje
  Poruke
  202
  A jel može neko da mi kaže jel mogu ja vozilo da registrujem par dana pre isteka registracije. Mislim da uplatim sve takse i osiguranje i da mi oni u supu lupe pečat do tog istog datuma(isteka registracije) sledeće godine.
  Treba baš tih dana da idem na neki put pa posle ne mogu da se vratim sa neregistrovanim vozilom.
  i ako može koliko dana max. unapred
  'AJDE SADA LEPO PRIZNAJ PA ĆU TI OPROSTITI ŠTO TE JE MOJ BRAT ÐURA TUKAO!

 6. #6
  Moze max mesec dana unaprad, ja uvek ranije registrujem.

 7. #7
  Pa i moras ranije, ne moze skoristiti auto ako nije registrovan. Tj. ako istekne registracija kako ces ga odvesti na tehnicki?

  Licno sam gledao kako panduracija dolazi na tehnicki i gleda ko je registrovan a ko nije i lupa prijave u kancelariji tehnickog pregleda jer je taj i taj auto neregistrovan. Isteklo ljudima dan-dva...
  A kazne skupeeee, pa jos ako je teretno vozilooooo kukuuuu....
  Pa udri finansijski po vozacu, firmi, direktoru, ovlascenom i odgovornom licu....

  Tako je po zakonu, a sto to nema veze s razumem... pa nemaju ni panduri, pa im dodje normalno...

  Dakle, obavezno najmanje par dana pred istek saobracajne otici i registrovati automobil, a produzenje ide od datuma isteka a ne od datuma dolaska na salter.
  OPEL KLUB SRBIJA - http://www.opelclub.rs - dođi, vidi ...

  prolupator.mojblog.rs

 8. #8
  Član od
  18.05.2006
  Lokacija
  Prokuplje
  Poruke
  202
  Ma dobro to pa tehnički ti važi mesec dana tako da njega možeš da odradiš i pre nego ti istekne registracija a da odneseš papire u sup i registruješ kasnije.
  pretpostavljao sam da može ranije samo mi je bilo pitanje koliko pošto će mi trebati jedno 15-ak dana pre isteka

  He he pa znate kako je to kod nas uvek se čeka zadnji dan pa se slučajno padne u nedelju kad ne rade i onda moraš neregistrovan
  'AJDE SADA LEPO PRIZNAJ PA ĆU TI OPROSTITI ŠTO TE JE MOJ BRAT ÐURA TUKAO!

 9. #9
  Član od
  06.05.2005
  Lokacija
  BSG 75 (011)
  Poruke
  965
  a kakva je procedura kad kupujes auto od nekoga kome je registracija istekla, i to duze od onog roka, koliko bese, 30 dana?

 10. #10
  Član od
  24.05.2005
  Lokacija
  Kosovska Mitrovica
  Poruke
  2.779
  Nakon isteka tog roka vlasnik je duzhan da vrati tablice u MUP i uz zahtev dobija drugi set tablica. Naravno, izdavanje novih tablica se dodatno naplacuje par hiljada dinara.

 11. #11
  Član od
  06.05.2005
  Lokacija
  BSG 75 (011)
  Poruke
  965
  znaci mora ON to da odradi, pa tek onda kupovina, tako?

 12. #12
  Član od
  30.09.2004
  Lokacija
  Nish
  Poruke
  3.104
  On treba da vrati,a ne da uzme nove to je po dogovoru zavisi ko registruje

Strana 1 od 17 12345611 ... PoslednjaPoslednja

Slične teme

 1. Produzenje vozacke dozvole
  Od mance u forumu Kamioni
  Odgovora: 8
  Posl. poruka: 20.06.2020, 08:57
 2. Prebacivanje dozvole
  Od sNIp u forumu Saobraćajni zakoni i propisi
  Odgovora: 4
  Posl. poruka: 08.09.2011, 13:26
 3. Uvoz - kupovina auta i registracija na taxi firmu...
  Od shox u forumu Opšte diskusije o automobilima
  Odgovora: 3
  Posl. poruka: 21.01.2010, 00:28
 4. pomoc oko dozvole
  Od elizabeta1 u forumu Opšte diskusije o automobilima
  Odgovora: 2
  Posl. poruka: 04.12.2009, 23:39
 5. Privremeni uvoz, registracija i jos po nesto
  Od Dzoni_mkv u forumu Opšte diskusije o automobilima
  Odgovora: 6
  Posl. poruka: 27.08.2009, 21:55

Members who have read this thread in the last 5 days: 0

Ovlašćenja postavljanja

 • Vi ne možete postavljati nove teme
 • Vi ne možete postavljati odgovore
 • Vi ne možete postavljati priloge
 • Vi ne možete menjati vaše poruke
 •